بازدید ازنمایشگاه کتاب تهران

بازدید ازنمایشگاه کتاب تهران (رایگان)

زمان دوشنبه مورخ ۱۸/‏۰۲/‏۱۳۹۶‬

ساعت ۰۸:۳۰ لغایت ۱۴:۰۰

محل حرکت میدان دانش

 

اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده زبان و ادبیات