دستورالعمل ثبت پایان نامه

بخشنامه پایان نامه برای ورودی های ۹۵

*************************************************

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی

 

*************************************************

 

فرم ساختار بانک اطلاعات

 

*************************************************

 

فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله

*************************************************.

منشور اخلاقی