اطلاعیه دانشجویان ارشد و دکتری 95-96

اطلاعیه دانشجویان ارشد و دکتری ورودی جدید سال ۹۵
ضمن تبریک به شما پذیرفته شده گرامی به اطلاع می رساند: جهت ثبت نام
 
به آدرس اینترنتی ثبت نام دانشجویان جدید الورود (اینجا) مراجعه فرمایید.
 
 
 
مقطع نام رشته چارت مقطع نام رشته چارت
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دکتری زبان و ادبیات فارسی
مترجمی زبان انگلیسی زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات عرب آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات فرانسه زبان و ادبیات فرانسه
مترجمی زبان فرانسه زبانشناسی همگانی
زبان و ادبیات آلمانی فرهنگ و زبان های باستانی ایران
آموزش زبان آلمانی    
زبان و ادبیات فارسی    
زبان و ادبیات مقاومت    
فرهنگ و زبانهای باستانی    
زبانشناسی همگانی