طرح درس زبان و ادبیات فارسی

ردیف نام و نام خانوادگی استاد مقطع تحصیلی رشته تحصیلی نام درس
۱ آقای دکتر اردستانی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی شاهنامه
کارشناسی کلیه رشته ها فارسی عمومی
۲ خانم دکتر مریم برزگر کارشناسی کلیه رشته ها فارسی عمومی
کارشناسی ارشد
 
زبان و ادبیات فارسی
 
زبان خارجی ۱
زبان انگلیسی عمومی
کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت آشنایی با دفاع مقدس.
اشنایی با متون نظم.
سبک شتاسی ادبیات مقاومت
مرجع شناسی
نثرمقاومت
نقد ادبیات مقاومت