بخشنامه نحوه رسیدگی به تخلفات هیأت علمی

روسای محترم کلیه دانشکده ها

موضوع: ابلاغ شیوه نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی

با سلام

احتراماً به پیوست بخشنامه شماره ۳۵۳۴۲ مورخ ۹۵/۰۵/۲۵ درخصوص ابلاغ شیوه نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال می گردد، شایسته است دستور فرمائید موضوع به نحوه مقتضی به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی تمام وقت برسد.

 

پیوست