طرح درس زبان وادبیات عرب

ردیف نام و نام خانوادگی استاد مقطع تحصلی رشته تحصیلی نام درس
۱ خانم دکتر سمیه آقاجانی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب متون نظم و نثر جاهلی
تاریخ ادبیات جاهلی
متون نظم و نثر معاصر
تاریخ ادبیات معاصر