طرح درس زبان وادبیات عرب

ردیف نام و نام خانوادگی استاد مقطع تحصلی رشته تحصیلی نام درس
۱ خانم دکتر سمیه آقاجانی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب متون نظم و نثر جاهلی
تاریخ ادبیات جاهلی
متون نظم و نثر معاصر
تاریخ ادبیات معاصر
متون نظم و نثر دوره جاهلی تا پایان اموی
روش تحقیق وسمینارمسائل علمی مربوط به رشته
تاریخ ادبیات ازدوره عباسی تاسقوط بغداد
۲ دکتر محسن ابوالقاسمی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب بررسی متون ادبی و تاریخی زبان انگلیسی
۳ دکتر هوشنگ زندی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب متون نظم و نثر دوره عباسی تا سقوط بغداد
۴ دکتر بابک فرزانه دکتری زبان و ادبیات عرب النقد الأدبی