طرح درس فرهنگ و زبان های باستانی

ردیف نام و نام خانوادگی استاد مقطع تحصیلی رشته تحصیلی نام درس
۱

خانم دکتر آمنه ظاهری عبدوند

کارشناسی ارشد

فرهنگ و زبان های باستانی

فارسی میانه (۳) متون دینی
زبان فارسی میانه (جبرانی)
فارسی میانه متون غیر دینی
دستور تاریخی
فارسی میانه کتبه ای
اوستای یک (وندیداد)
شیت ها قسمت۲ بخش ۱
فرهنگ ایران باستان
شیت ها قسمت (۳) بخش (۲)
۲ آقای دکتر محسن ابوالقاسمی

کارشناسی ارشد

فرهنگ و زبان های باستانی

زبان اوستایی