نحوه ارائه مقاله

اطلاعات جدید درباره نحوه ارائه مقالات

*******************************************************

نحوه ارائه مقاله

پیوست ۱

پیوست ۲

*******************************************************

 

نحوی آدرس دهی مقالات

*******************************************************

چک لیست مربوط به تایید مقالات به منظور اخذ مجوز دفاع

*******************************************************

فرم مقاله دانشجویان دکتری

*******************************************************

بخشنامه تشویقی مقاله

*******************************************************

فرمها جهت تشویقی مقاله

پیوست ۱

پیوست ۲

پیوست ۳

****************************************

فرم تشویقی چاپ مقالات برای اساتید

 

****************************************

تشویقی مقالات