لیست مجلات معتبر و نا معتبر

لیست مجلات معتبر

 

 

لیست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاد

 

لیست مجلات نا معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

آخرین فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار

*******************************************

لیست جدید مجلات ماده ۶ بخشنامه شماره ۷۰۳۶۲

 

پیوست ۱

پیوست ۲

 

 

***********************************