طرح استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه اساتید محترم دانشکده زبان و ادبیات

                          

از اساتید محترمی که داوطلب شرکت در طرح

استاد مشاوردانشجویان شاهد و ایثارگر می باشند

خواهشمند است به اداره دانشجویی و فرهنگی (اقای حجازی)مراجعه فرمایید