اطلاعیه آزمون جامع نیمسال اول 95-96

مواد امتحانی آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۹۵-۹۶

به صورت تفکیک رشته 
زبان و ادبیات فرانسه زبان و ادبیات عرب

فرهنگ و زبان باستانی
ایران

زبان شناسی همگانی

زبان و ادبیات فارسی

آموزش زبان انگلیسی

 
 
*** *قابل توجه دانشجویان گرامی امتجان جامع رأس ساعت ۸ صبح برگزار می گردد