لیست رشته های دایر در دانشکده

کارشناسی کد رشته کارشناسی ارشد کد رشته دکتری کد رشته
زبان فرانسه شاخه مترجمی ۱۱۳ آموزش زبان انگلیسی ۱۰۴ آموزش زبان انگلیسی ۱۰۵
زبان فرانسه شاخه ادبی ۱۱۴ مترجمی زبان انگلیسی ۱۰۶ زبان و ادبیات انگلیسی ۸۹۲
    زبان و ادبیات انگلیسی ۸۶۷ زبان و ادبیات فارسی ۱۰۱
    زبان و ادبیات عرب ۱۰۲ زبان و ادبیات عرب ۱۰۳
    زبان و ادبیات مقاومت ۸۶۶ زبانشناسی همگانی ۱۲۳
    زبان و ادبیات فارسی ۱۰۰ فرهنگ و زبانهای باستانی ایران ۱۲۵
    زبان و ادبیات آلمانی ۱۱۷ زبان و ادبیات فرانسه ۱۱۰
    آموزش زبان المانی ۱۱۵    
    مترجمی زبان فرانسه ۱۱۲    
    زبان و ادبیات فرانسه ۱۰۹    
    زبانشناسی همگانی ۱۱۹    
    فرهنگ و زبانهایی باستانی ۱۲۴