مراجعه کنندگان خارج از دانشگاه

دانشجویان و محققان که خارج از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به این کتابخانه مراجعه می کنند ضمن رعایت آیین نامه اجرایی کتابخانه بایستی به هنگام مراجعه مدارک زیر را به همراه داشته باشند

دانشجویان سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی
دانشجویان دانشگاه آزاد سایر واحد ها با همراه داشتن کار دانشجویی معتبر می توانند از این کتابخانه استفاده نمایند که فقط جهت مطالعه در محل  منابع در اختیارشان قرار خواهد گرفت

دانشجویان دانشگاه های غیر وابسته به دانشگاه آزاد
دانشجویانی سایر مراکز اعم از دانشگاه های دولتی - پیام نور - علمی و کاربردی و موسسات غیر انتفاعی لازم است به هنگام مراجعه به کتابخانه معرنامه معتبر از دانشگاه متبوع جهت استفاده از منابع موجود و کارت دانشجویی معتبر به همراه داشته باشند که فقط جهت مطالعه در محل منابع در اختیارشان قرار خواهد گرفت

اساتید سایر دانشگاه
استادان با به همراه داشتن کارت هیئت علمی معتبر می توانند از این کتابخانه استفاده نمایند. که جهت مطالعه در محل منابع در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

سایر محققین
سایر مراجعین به کتابخانه جهت استفاده از منابع موجود نیاز به ارائه معرفی نامه معتبر از موسسه به همراه کارت شناسایی معتبر می باشند که جهت مطالعه در محل منابع در اختیارشان قرار خواهد گرفت.