تماس با ما

مسئول کتابخانه
آقای حمید عربلو – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
شماره تماس:
 44449040                       44406048
44450707                        44450606
داخلی کتابخانه 240   
آدرس:
جنت آباد جنوبی- پایین تر از چهار باغ- بلوار لاله غربی(شهید کبیرزاده) – کوچه حدیث- دانشکده زبان و ادبیات  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات