مقررات عمومی

مقررات عمومی کتابخانه

به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه کلیه مراجعین موظف هستند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت نمایند.

حفظ پوشش و شئونات اسلامی در محیط کتابخانه و سالنهای مطالعه

حفظ نظم و انضباط و سکوت در محیط کتابخانه مورد انتظار بوده و لازم است مراجعان از انجام کارهایی از قبیل تردد بی مورد در کتابخانه و  ایجاد سروصدا صندلی ها و ....بپرهیزند

عدم استفاده از کارت دیگران و یا دادن کارت خود به دیگران جهت استفاده ارائه خدمات فقط با اصل کارت صورت میگیرد.

آسیب نرساندن به وسایل کتابخانه اعم از میز صندلی

حفظ نظم در استفاده از کتابخانه و همکاری با کتابدار در جهت افزایش کمی و کیفی خدمات و افزایش کارایی کتابخانه

خودداری از جابجایی وسایل و تجهیزات کتابخانه . باز و بسته کردن پنجره ها و استفاده از میز و امکانات اختصاصی کارکنان

مطلع نمودن کتابداران (کتابخانه)در صورت کمبود و یا نبود منابع مورد در خواست

پرهیز از خوردن و آشامیدن در محیط کتابخانه

خروج غیر قانونی (بدون هماهنگی) منابع کتابخانه

رعایت احترام و حسن برخورد با کتابداران و کارکنان و عدم توهین به همکاران

آسیب رساندن عمومی به منابع و عدم اختلال در سیستم رایانه

سرقت عمدی منابع