شرایط عضویت و استفاده از کتابخانه

فقط دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشکده زبان و ادبیات می‌توانند به عضویت کتابخانه در آمده و از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.
با توجه به اینکه سیستم کتابخانه متمرکز می باشد با عضویت در هریک از کتابخانه های وابسته به علوم و تحقیقات شما می توانید از کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده ای واحد علوم و تحقیقات تهران استفاده نمایید.
برای عضویت در کتابخانه فقط کارت دانشجویی معتبر خود را برای چسباندن بارکد عضویت کتابخانه به همراه داشته باشید کافی است.
ثبت نام در دانشگاه به منزله ثبت نام در کتابخانه می باشد.