گروه ها

 

 

گروههای آموزشی

 

 

گروه
مقطع
مدیر گروه
نشانی پست الکترونیک گروه
زبان انگلیسی ارشد - دکتری دکتر پرویز بیرجندی english.doc@srbiau.ac.ir
زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی دکتریاسمین محمدی french@srbiau.ac.ir
زبان و ادبیات فرانسه ارشد دکتر فرانک اشرفی french.ms@srbiau.ac.ir
زبان و ادبیات فرانسه دکتری دکتر فرانک اشرفی french.doc@srbiau.ac.ir
ادبیات عرب ارشد -دکتری دکتر بابک فرزانه arabic.doc@srbiau.ac.ir
زبان آلمانی ارشد دکتر مسعود سلامی germany@srbiau.ac.ir
زبان و ادبیات فارسی ارشد دکتر اسماعیل آذر literature.ms@srbiau.ac.ir
زبان و ادبیات فارسی دکتری دکتر جلیل تجلیل literature.doc@srbiau.ac.ir
فرهنگ و زبانهای باستان دکتری دکتر محسن ابوالقاسمی ancient.doc@srbiau.ac.ir
فرهنگ و زبانهای باستان ارشد دکتر آمنه ظاهری عبدوند  
زبانشناسی دکتری دکتر محسن ابوالقاسمی language.doc@srbiau.ac.ir
زبانشناسی ارشد دکتر مهناز کربلایی صادقی  
دروس عمومی کارشناسی دکتر سیری general@srbiau.ac.ir