انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

آموزش زبان انگلیسی

دریافت چکیده  عنوان پایان نامه  نام دانشجو استاد راهنما استاد مشاور  مقطع  سال

۴۰۶۴

نقش خلاصه‌نویسی در بیادسپاری واژگان

نوری‌آزاد، جواد

میرحسنی، اکبر

نوروزی خیابانی، مهدی

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۱۰۸

ارتباط میان استراتژی‌های یادگیری لغت و استعداد یادگیری زبان خارجی در دانشجویان ایرانی

مباهات، فیروزه

میرحسنی، اکبر

نوروزی خیابانی، مهدی

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۱۲۷۳

عوامل شناختی پیش زبانی و تاثیر آنها در ساخت جمله

خوانساری، ثریا

نیلی‌پور، رضا

بیرجندی، پرویز؛ عشایری، حسن

دکتری

۱۳۷۵

۲۶۵۱

چگونگی فراگیری مفاهیم زمان، صفت و وندها در زبان‌های فارسی و انگلیسی

رشتچی، مژگان

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر؛ میرعمادی، علی؛ مفتون، پرویز؛ نوروزی خیابانی، مهدی

دکتری

۷۷-۱۳۷۶

۴۲۴۴

بررسی اعتبار همزمانی و اعتبار ساخت آزمون‌های نقش زبانی در اندازه گیری توانش ارتباطی فراگیران ایرانی

کوراغلی، محمدرضا

بیرجندی، پرویز

نوروزی خیابانی، مهدی؛ بنان صادقیان، جلیل

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۱۶۷۸

ارزشیابی دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

کیوانفر، ارشیا

بیرجندی، پرویز

نوروزی خیابانی، مهدی

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۱۲۷۲

A Sentence Based Generation Effect in Billingual Recognition and Recall‎

کسائیان، زهره

میرعمادی، علی

مشفقی، فرهاد

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۱۲۷۱

پراگماتیک (منظور شناسی) و علل عدم موفقیت زبان آموزان بزرگسال ایرانی

یزدانی مقدم، مسعود

کشاورز، محمدحسین

بیرجندی، پرویز؛ میرحسنی، اکبر

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۱۲۷۰

تاثیر مهارت زبانی در شیوه‌های برقراری ارتباط و یادگیری زبان

لاچینی، کوروش

کشاورز، محمدحسین

بیرجندی، پرویز؛ میرحسنی، اکبر

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۱۲۶۸

ویژگی ساختارهای حذفی در انگلیسی و فارسی

جواهریان، سرور

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر

دکتری

۷۵-۱۳۷۴

۲۱۶۷

تاثیر استفاده از تکنولوژی رایانه‌ای در افزایش توان تلفظی فراگیرندگان زبان انگلیسی در ایران

برادران، عبداله

میرحسنی، اکبر

ثمره، یدالله

دکتری

۱۳۷۸

۲۷۲۸

On the Significance of Negative Evidence in Second - Language Learning‎

لطفی، احمدرضا

میرعمادی، علی

بیرجندی، پرویز

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۲۷۲۹

The Role of Attitudes and Motivation in Second / Foreign Language Learning‎

دستغیب، اقدس

میرعمادی، علی

بیرجندی، پرویز

دکتری

(۱۹۹۶) ۱۳۷۵

۲۷۲۵

Parameter - setting Model of L2 Acquisition: A study on Head - initial / Head - final Parameter in Farsi and English‎

ملکی، عطااله

میرعمادی، علی

بیرجندی، پرویز

دکتری

۷۴-۱۳۷۳

۶۸۷

A QUALITATIVE AND QUANTITATIVE EVALUATION OF THE ENGLISH SUBTESTS OF THE ENTRANCE EXAMINATIONS OF UNIVERSITIES USING THE RASCH MODEL‎

خویی، رویا

بیرجندی، پرویز

نوروزی خیابانی، مهدی

دکتری

۷۷-۱۳۷۶

۲۷۲۶

"The Development of The Persian Language "First Language Acquisition‎

فهیم، منصور

بیرجندی، پرویز

میرعمادی، علی

دکتری

۷۳-۱۳۷۲

۲۷۲۴

The Effects of L2 Knowledge on The Generation Effect Phenomenon‎

جورابچی، سیما

مشفقی، فرهاد

میرعمادی، علی

دکتری

۷۳-۱۳۷۲

۲۷۲۳

طرحی جدید برای استفاده از زبان‌شناسی در تدریس شعر انگلیسی به دانشجویان ایرانی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

قضایی، سیروس

سخنور، جلال

میرعمادی، علی

دکتری

۱۳۷۲

۲۷۲۷

Probabilistic Decision Analysis in Testing Theory‎

وثوق مدرس، ارسطو

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر

دکتری

۷۴-۱۳۷۳

۲۳۷۶

سنجش یادگیری زبان خارجی ایرانیان (سیزا)

صبوری کاشانی، احمد

میرعمادی، علی

بیرجندی، پرویز

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۲۳۵۹

ارزیابی نظریه‌های مربوط به رابطه بین رشد زبان و تفکر

بهروزی، پرویز

مفتون، پرویز

میرحسنی، اکبر

دکتری

۱۳۷۸

۲۵۴۴

تدریس فرآیندی نوشتار

باقری دوست، اسماعیل

بیرجندی، پرویز

بانان صادقیان، جلیل؛ نوروزی خیابانی، مهدی

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۲۹۷۶

اثر مهارت شنیداری گزینشی و آگاهی از ساختار گفتمان زبان در درک مطلب شنیداری و ترجمه همزمان دانشجویان ترجمه شفاهی

مرادخان قراجلو، دنیس

نوروزی خیابانی، مهدی

میرعمادی، علی

دکتری

۱۳۷۸

۲۹۹۱

بررسی اعتبار ساخت آزمون‌های جامع و پیشنهاد توانش ارتباطی در اندازه گیری مهارت زبانی فراگیران ایرانی

مطلب‌زاده، خلیل

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر؛ مفتون، پرویز

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۳۰۸۳

نقش محیط آموزشی در پیشرفت مهارت زبانی

خوشنویس، ایرج

بانان صادقیان، جلیل

مفتون، پرویز؛ بیرجندی، پرویز

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۴۷۴۰

بررسی تاثیر انتخاب‌های واژگانی و ساختاری در ترجمه روان متون انگلیسی به فارسی

امیری کردستانی، لیلا

فرح‌زاد، فرزانه

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۹۰۹

بررسی روایی ساختاری و متقارن آزمون‌های لغت‌های یکسان به دو شکل ادغامی و مجزا در سطح زبان آموزان پیشرفته ایرانی

عسگری، شیوا

علوی، محمد

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۸۸۴

تاثیر تبحر زبانی در بکارگیری برخی کنش‌های کلامی (شکایت، تعارف و نصیحت) در بین دانشجویان زبان انگلیسی در ایران

دانش، اردشیر

میرعمادی، علی

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۰

۵۱۵۶

ارتباط میان انواع منبع کنترل و یادگیری زبان انگلیسی در میان انواع دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های تهران

شریف‌آرا، حسین

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۰

۵۱۵۰

بررسی نیازهای زبانی دانش آموزان دبیرستانی در نیمه جنوبی شهر تهران

حاتمی، عباس

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۵۲۰۴

اثرات بکارگیری سه روش گوناگون فعالیت‌های قبل از خواندن، بر خواندن و درک مطلب دانش آموزان اول دبیرستان

عزیزی، مجتبی

مفتون، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۵۲۹۴

نقش نگرش دانش آموزان در یادگیری زبان انگلیسی در مقطع دبیرستان

آصف، سارا

مفتون، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۵۵۹۴

تاثیر دو استراتژی نوشتاری در مهارت نوشتاری زبان آموزان سطح متوسط در ایران

حشمدار، محمد

میرحسنی، اکبر

نوروزی خیابانی، مهدی

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۵۶۳۸

تاثیر رایانه در یادگیری لغت برای فراگیرندگان زبان انگلیسی در ایران

شعبانی، لیلا

مفتون، پرویز

برادران، عبدالله

کارشناسی ارشد

۱۳۸۰

۵۸۰۵

بررسی مقایسه‌ای پیشرفت زبان انگلیسی دانش آموزان دبیرستانی یک زبانه و دو زبانه در ایران

مرعشی، حمید

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز

دکتری

۱۳۸۰

۵۹۲۷

نیازسنجی زبان انگلیسی دانش آموزان دوره دبیرستان در تهران

متقی، میترا

مفتون، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۰

۵۹۴۲

تاثیر همنشین‌ها در درک مطلب

شیخ‌حسن، عباس

علوی، محمد

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۵۹۳۶

تهیه و تدوین مطالب درسی برای دانش آموزان دوره راهنمایی

منصوری، فاطمه

بیرجندی، پرویز

نوروزی خیابانی، مهدی

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۲۸۹

بررسی مهارت‌های حدس و پیش بینی در زبان آموزان ایرانی با استفاده از تست‌های CLOZE‎

پوراحمدی، ماهپاره

علوی، محمد

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۲۸۶

رابطه بین انتظارات شاگردان از معلم و نمره آنها در امتحان و نحوه ارزشیابی آن‌ها از خود

افراشته، نوشین

نوروزی خیابانی، مهدی

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۶۵۹۱

بررسی نیازهای دانش آموزان مقطع راهنمایی در فراگیری زبان خارجی

وجدی، شراره

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۶۶۰۵

بررسی رابطه میان هوش و کیفیت مقاله نویسی دانشجویان فارسی زبان

کشتیاری، نیلوفر

میرعمادی، علی

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۸۸۸

تاثیر تدریس گروهی در یادگیری زبان انگلیسی در ایران

سیدآقا بنی‌هاشمی، مریم

نوروزی خیابانی، مهدی

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۶۹۹۹

اثرات بکارگیری فعالیت‌های هدفدار، بازی‌های زبانی و ایفای نقش در فراگیری دستور زبان انگلیسی توسط دانش آموزان مقطع دوم راهنمایی

ایزدپناه، نادره

مفتون، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۷۰۲۳

عملکرد زبان آموزان دختر و پسر ایرانی در تک تک توانایی‌های شنیداری، گفتاری، خواندن و نگارش

جهانشاهی قاجار، آنیتا

مفتون، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۰۸۳

تاثیر سوالات درک مطلب مرجعی و استنباطی بر روی دانشجویان ایرانی

نوروزی، مهدی

هاشمی، اکرم

علوی، محمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۹۲۰۳

مقایسه توانایی ترجمه و رشته تحصیلی دانشجویان رشته‌های مترجمی، ادبیات، آموزش انگلیسی

خان‌محمد، هاجر

میرحسنی، اکبر

مفتون، پرویز؛ بیرجندی، پرویز

دکتری

۱۳۸۲

۹۱۷۶

ارتباط بین مهارت خواندن در زبان فارسی و زبان انگلیسی

مرزبان، امیر

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز

دکتری

۱۳۸۲

۹۱۶۳

درک و تولید در زبان دوم: رویکردی دوسویه در فراگیری و تدریس زبان

فتوت‌نیا، زهرا

کوشا، منصور

تحریریان، محمدحسن

دکتری

۱۳۸۱

۹۴۰۲

تاثیر انجام تمرین و فعالیت‌های درسی از طریق اینترنت بر پیشرفت توانش تعاملی زبان آموزان ایرانی

حاتم، رامین

مفتون، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۳۹۷

تاثیر بکارگیری کنش‌های زبانی در یادگیری دستور زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

کشاورزنیا، سوگند

یزدانی، مسعود

وثوقی، حسین

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۹۵۰۸

رابطه میان تمرین‌های خواندن و متغیرهای درک مطلب و عملکرد در مورد لغت‌های ندانسته در دانشجویان آموزش زبان انگلیسی

اخگر، نازنین

مفتون، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۹۵۸۷

تاثیر سن در فراگیری زبان انگلیسی توسط کودکان پسر ایرانی

نیرومندراد، یاسمن

نوروزی خیابانی، مهدی

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۹۷۰۵

مقایسه تاثیر زیرنویس فارسی و انگلیسی در فیلم‌های انگلیسی زبان بر روی درک مطلب شنیداری زبان آموزان ایرانی

وهابی بزرگی، نرگس

برادران، عبدالله

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۶۵۳

ارزشیابی محتوای آزمون‌های زبان تخصصی کنکور دکتری به منظور تهیه آزمون زبان عمومی - آکادمیک استانده و مبتنی بر نیازهای زبانی دانشجویان با استفاده از مدل راش

امین‌زاده، رکسانا

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز؛ علوی، محمد

دکتری

۸۳-۱۳۸۲

۷۴۷۹

تاثیر آموزش ریشه شناسی بر روی یادآوری واژگان توسط دانش آموزان سوم دبیرستان

کاملی‌فر، لیلا

میرحسنی، اکبر

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۷۴۸۱

ارزیابی کتاب‌های انگلیسی با اهداف ویژه (رشته علوم انسانی) در برنامه دوره کارشناسی دانشگاه‌های ایران

زنگانی، ابراهیم

نوروزی خیابانی، مهدی

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۵۳۶

تاثیر مطالب خواندنی غیردرسی بر روی انگیزه زبان آموزان ایرانی

مهدیان، نوشا

مفتون، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۵۳۸

تاثیر نگرش بر میزان زبان آموزی دانش آموزان مقطع دوم و سوم راهنمایی

آزاد، مهناز

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۷۵۴۳

ارزیابی دوره‌های تربیت معلم زبان انگلیسی

به‌آفرین، رضا

میرحسنی، اکبر

نوروزی خیابانی، مهدی؛ علوی، محمد

دکتری

۱۳۸۱

۷۶۹۵

مقایسه میان خودارزیابی دانش آموزان از میزان آموخته خود و ارزیابی آنها توسط استاد در زمینه مهارت خواندن

علوی، گلناز

بیرجندی، پرویز

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۶۸۹

کنش کاربردی و ادراک زبان آموزان ایرانی در آزمون‌های تکمیلی گفتمانی باز و بسته

میرزائی‌فرد، سپیده

میرعمادی، علی

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۰۶۹

تاثیر آموزش استراتژی‌های خواندن بر درک مطلب دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

عزیزی، مصطفی

برادران، عبدالله

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۱۵۴

تاثیر آگاهی از تخفیف واکه‌ای در (میزان) درک شنیداری زبان آموزان ایرانی

ارشادی، علیرضا

برادران، عبدالله

میرعمادی، علی

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۱۴۵

تهیه و تدوین مطالب درسی برای دانش آموزان ایرانی مقطع راهنمایی

مصفا، مریم

بیرجندی، پرویز

نوروزی خیابانی، مهدی

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۸۲۰۴

تاثیر دانش دستوری دانشجویان ایرانی زبان خارجه بر عملکرد آنها در Speech Act‎

زندی، الهام

مفتون، پرویز

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۸۲۱۹

بررسی ارتباطات واژگانی در یادگیری واژگان زبان دوم

سامانی، رامین

کوشا، منصور

تحریریان، محمدحسن

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۸۲۲۳

روایی ساختاری آزمون‌های رایج درک مطلب شنیداری

حق‌وردی، حمیدرضا

بیرجندی، پرویز

تحریریان، محمدحسن؛ لطفی، احمدرضا

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۸۳۲۱

بررسی ارتباط بین سوالات زبان عمومی و مترجمی آزمون کارشناسی ارشد

عبدل، فاطمه

نوروزی خیابانی، مهدی

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۸۴۰۳

ارزیابی کنش‌های زبانی (Language Functions‎) در کتاب زبان انگلیسی مقطع دبیرستان در ایران

کلهر، فرزانه

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۴۲۵

تاثیر مهارت شنیداری بر سطح زبانی دانشجویان ایرانی

اله‌یار، ایمان

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۴۶۳

رابطه میان عملکرد یک مترجم کتبی در انجام ترجمه کتبی و انجام ترجمه شفاهی از انگلیسی به فارسی

درخشان دیلمی، حسین

تجویدی، غلامرضا

فرح‌زاد، فرزانه

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۶۰۸

تاثیر یادگیری به شیوه همیاری بر روی مهارت صحبت کردن دانش آموزان ایرانی

فراشاهی، آریانوش

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۸۶۵۱

اعتبار سنجی بخش زبان انگلیسی ورودی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی بمنظور ارائه الگوی مطلوب

خبیری، مونا

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز؛ علوی، محمد

دکتری

۸۳-۱۳۸۲

۸۷۹۸

روایی ساختاری انواع سوالات در بخش خواندن و درک مفاهیم آزمون‌های تافل (TOFEL‎) و آیتلس (IELTS‎)

موسوی‌نیک، تکتم

علوی، محمد

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۸۰۷

ارائه چارچوبی برای راهکارهای فراشناختی ترجمه در فارسی و انگلیسی

شعبانی جدیدی، پونه

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر؛ مفتون، پرویز

دکتری

۱۳۸۲

۹۰۰۵

تاثیر سیال‌سازی ذهنی بر روی درک شنیداری دانشجویان ایرانی

حسینی، رضا

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۹۷۹۸

تدریس گرامر: رویکرد "تمرکز بر فرم بر اساس هوش چندگانه" در شرایط آموزش زبان به عنوان زبان بیگانه

سعیدی، مهناز

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز؛ میرحسنی، اکبر

دکتری

۱۳۸۳

۹۹۱۲

تاثیر آگاهی از رویکردهای (استراتژی‌های) شنیداری برای ایجاد انگیزش در زبان آموزان

مجتبائیان، ماندانا

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۹۹۳۸

تاثیر بکارگیری راهبردهای یادگیری لغت در میزان یادگیری لغت توسط زبان آموزان ایرانی

گلابی، هلن

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۹۹۶۴

اثر کار گروهی و همیاری زبان آموزان ایرانی بر روی مهارت‌های گفتاری آنان

داشی، فاطمه

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۱۰۰۵۲

تاثیر بازخورد احساسی و دستوری بر روی پیشرفت مهارت‌های نگارشی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بیگانه

صفی‌وند، علی

میرحسنی، اکبر

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۱۰۰۵۴

رابطه میان راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی و اسلوب‌های یادگیری زبان و مهارت درک مطالب خواندنی

ظهوریان وحید باغبان، زهرا

یزدانی، مسعود

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۱۰۰۶۲

تاثیر وقت‌دادن به زبان آموزان ایرانی قبل از شروع فعالیت‌های نگارشی بر استفاده آنها از پیچیدگی دستوری در قالب بکارگیری جملات تابع

طالب‌زاده شوشتری، طوبی

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۱۰۱۰۳

دیداندازهایی از روش‌های آموزشی باز تابنده، موقعیتی - تکلیفی و راهبردی در درک مطلب و خلاصه‌نویسی در زبان انگلیسی بعنوان زبان ویژه در ایران

پاژخ، عبدالرضا

افقری، اکبر

تحریریان، محمدحسن

دکتری

۱۳۸۲

۱۰۱۰۴

فراگیری پیوندهای میان معناشناسی فعل و واژه - نحو در زبان دوم

کاووسی غروی، کتایون

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز

دکتری

۸۳-۱۳۸۲

۱۰۱۱۲

ارتباط میان هوش چندگانه زبان آموزان ایرانی و بکارگیری استراتژی‌های خواندن زبان توسط آنان

ذراتی، زهرا

علوی، محمد

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۱۰۱۰۵

تاثیر توانایی‌های فردی بر روی فنون یادگیری واژه‌های همنشین

سیدمطهری، مسعود

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز؛ میرحسنی، اکبر

دکتری

۱۳۸۴

۱۰۱۵۸

ارتباط بین نقش مخاطب و مهارت گفتاری زبان آموزان (در مکالمات زبان آموز - زبان آموز و زبان آموز - معلم)

زمانی فراهانی، کتایون

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۱۰۲۹۵

رابطه بین سبک شناختی زبان آموزان ایرانی و میزان مهارت آنها در زبان انگلیسی با استفاده از راهبردهای برقراری ارتباط در مهارت نوشتن

وهابی، شهاب

یزدانی، مسعود

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۱۰۲۹۸

رابطه میان هوش چندگانه و تیپ زبان آموزان ایرانی

رحیمیان، شقایق

مفتون، پرویز

علوی، محمد

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۳۱۴

بررسی تاثیر شاخص‌های فردی بر عملکرد در آزمون زبان

شنگرف‌فام، نسیم

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر

دکتری

۱۳۸۳

۱۰۳۳۷

رابطه بین استراتژی‌های یادگیری زبان و آشنایی زبان آموزان (EFL‎) با دو نوع Speech Act‎ امری و درخواست

رجبی، شیلا

میرحسنی، اکبر

وثوقی، حسین

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۱۰۳۹۴

تاثیر سطح زبانی بر قابلیت یادگیری سلسله مراتب دسترسی

قائمی، فرید

ثمره، یدالله

بیرجندی، پرویز؛ میرحسنی، اکبر

دکتری

۸۳-۱۳۸۲

۱۰۴۰۸

رابطه نوع فراگیران از نظر سبک یادگیری (دیداری، شنیداری، حرکتی) با فراگیری نکات گرامری (زمان‌ها)، مهارت خواندن و سطح مهارت زبان

عزیزی‌پژوه، شیرین

صدیقی، احمد

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۴۵۱

رابطه بین ترجیحات یادگیری زبان و قومیت زبان آموزان ایرانی

کوشکی، عصمت

فهیم، منصور

خبیری، مونا

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۴۷۶

بررسی رابطه میان انگیزه، طرز نگرش و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی در میان زبان آموزان ایرانی

پرورش، پروانه

مفتون، پرویز

علوی، محمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۱۰۵۷۰

تاثیر تکنیک سیال سازی ذهن بر مهارت درک مطلب زبان آموزان ایرانی

موسویان، هادی

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۰۵۷۱

رابطه‌ی بین یادگیری به شیوه تداعی و پیشرفت واژگانی فراگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

ذاکری، جمال

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۰۵۷۸

تاثیر دانش بر توانایی دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

خدادادی کریموند، علیمردان

خطیب، محمد

فرح‌زاد، فرزانه

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۶۱۵

مطالعه بر روی تاثیر واکنش بازخورد اصطلاحی بر روی نحوه صحبت زبان آموزان

رحمانی، معصومه

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۶۵۰

تاثیر رویت چهره گوینده و علائم دیداری در گفتار بر یادآوری و درک شنیداری

شمشیری، کاترین

نوروزی خیابانی، مهدی

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۱۰۶۸۶

تاثیر اجرای فعالیت‌های زبانی (Task‎) بر یادگیری واژه توسط زبان آموزان سطح متوسط ایرانی

سبزوی، فرزانه

فهیم، منصور

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۸۴۰۸

ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و تاثیر آموزش فعالیت محور بر زبان آموزان ایرانی

آهنگر احمدی، سارا

مفتون، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۱۰۷۴۲

بررسی کتاب درسی زبان انگلیسی دوره پیش‌دانشگاهی

گودرزی، مهدی

نوروزی خیابانی، مهدی

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۰۸۲۶

تاثیر معتبر بودن متن و فعالیت کلاسی بر توانایی خواندن زبان آموزان سطح متوسط ایرانی

متقی خامنه، سونا

نوروزی خیابانی، مهدی

خبیری، مونا

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۰۹۳۲

نقش متغیرهای شخصیت در اجرای آزمون‌های close‎

فردهوشمند، نازلی

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۱۰۶۵

تاثیر طرح مفاهیم کلیدی و ارتباط آنها بر روی مهارت خواندن زبان آموزان ایرانی

وحیدپور، عبدالعلی

یزدانی، مسعود

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۱۱۶۱

ارتباط بین هوش چند مقوله‌ای و توانایی خواندن درک مطلب زبان تخصصی در دانشجویان غیر انگلیسی زبان

ایران‌منش، لیلا

میرحسنی، اکبر

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۱۱۹۵

تاثیر تصحیح خطای آشکار و غیرآشکار توسط معلم بر صحت دستوری گفتار زبان آموزان ایرانی با سطوح اضطراب بالا و پایین

اردبیلی اصل، علی

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۱۱۵۵۲

بررسی موضوعی پرتوکل‌های شفاهی و پرسشنامه استراتژی‌ها بر روی استراتژی‌های خواندن دانش آموزان ایرانی

زمانی فراهانی، پریسا

میرحسنی، اکبر

علوی، محمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۱۱۵۶۹

عملکرد زبان آموزان ایرانی بر روی چهار تست متفاوت افعال عبارتی

اسدی‌فر، رضا

میرحسنی، اکبر

علوی، محمد

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۱۱۷۰۵

نقش روش تمرکز بر فرم بر توانایی نوشتن زبان آموزان ایرانی

غرقی، سمیرا

خمیجانی فراهانی، علی‌اکبر

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۱۷۳۱

تفاوت و رابطه میان روش‌ها و مهارت‌های خواندن همچنین بهبود مدل‌های کامپوننشال (اجزایی) در خواندن

حاتمی‌پور، ملوک

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۱۸۳۴

بکارگیری استراتژی‌های فراشناختی توسط زبان آموزان ایرانی

عباسیان، غلامرضا

بیرجندی، پرویز؛ میرحسنی، اکبر

علوی، محمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۱۸۶۰

دانش متادیسکورسی و خواندن متون علمی تخصصی

برقعی، فاطمه

فهیم، منصور

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۱۹۵۵

تاثیر چهار نحوه ارائه واژگان بر روی یادگیری زبان آموزان ایرانی

غفاری، توریا

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۱۸۹۶

تولید کارگفت‌های زبان انگلیسی توسط دانشجویان زبان انگلیسی در ایران

عظیمی، نازگل

مفتون، پرویز

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۲۰۸۶

تاثیر فعالیت‌های باز و بسته بر روی مهارت خواندن درک مفاهیم انگلیسی بر دانش آموزان دبیرستان

یعقوبی، مجتبی

ثمره، یدالله

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۲۱۱۳

نقش آموزش راهبردهای شناختی بر روی درک مطلب دانشجویان ایرانی (زن و مرد)

نوروزی، ایرج

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۳۳۷

تاثیر دوره‌های ضمن خدمت دبیران زبان بر سطح پیشرفت دانش زبانی دانش آموزان دبیرستانی استان گیلان

مسیب‌زاده، هاجر

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۲۳۹۵

بررسی تاثیرات هوش هیجانی زبان آموزان ایرانی بر میزان استفاده‌ی آنان از استراتژی‌های یادگیری زبان انگلیسی در محیط بومی فارسی

اشرفی، معصومه

فهیم، منصور

مرادی، علیرضا

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۲۴۷۴

دانش حرفه‌ای و مهارت‌های تدریس: رابطه میان دانش حرفه‌ای مهارت‌های تدریس و تجربه تدریس معلمان در سطح آموزشگاه‌های زبان

فقیدنو، سارا

عنانی سراب، محمدرضا

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۲۵۳۴

بررسی مقابله‌ای متادیسکورس در زبان‌های انگلیسی و فارسی در مقالات تحقیقی پزشکی و علوم اجتماعی (جامعه شناسی)

رضایی، رضا

یزدانی، مسعود

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۵۳۷

تاثیر دروس بر پایه فیلم بر روی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی

میرفلاح نصیری، رضا

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۲۵۵۸

تاثیر اضطراب بر درک شنیداری زبان آموزان ایرانی در سه تست آیلتس، تافل و یک تست تهیه شده توسط معلم

خصوصی، ترانه

علوی، محمد

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۶۵۷

ترجیحات یادگیری زبان انگلیسی دانشجویان ایرانی رشته‌های علوم و انسانی: آیا اساتید آنها مطلعند؟

معصومی‌فر، لیلا

یزدانی، مسعود

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۸۳۶

مقایسه اثر دو تکنیک نقشه مفهومی واژگان و گروه بندی واژگان بر روی یادگیری لغات زبان آموزان سطح متوسط ایرانی

امیری‌فرد چیمه، نسرین

نوروزی خیابانی، مهدی

خطیب، محمد

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۹۵۸

تاثیر نوع فراگیر (دیداری، شنیداری و حسی حرکتی) روی یادگیری اتفاقی لغت

پوراصغر، مجید

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۲۹۸۹

تحلیل و بررسی نیازهای زبانی دانشجویان مترجمی زبان در استان مازندران

دوامی، بنفشه

نوروزی خیابانی، مهدی

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۳۱۱۴

تاثیر آموزش مستقیم ژانر بر قدرت درک مطلب دانشجویان فنی - مهندسی

شیشه‌ساز، علیرضا

میرعمادی، علی

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۳۱۴۲

بررسی نیازهای زبانی دانشجویان رشته پزشکی در تهران

بنائی‌فر، محمد

یزدانی، مسعود

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۳۲۶۹

تاثیر روش‌های تصحیح خطای آشکار بر افزایش توانایی نوشتاری فراگیران وابسته و غیروابسته به زمینه

نقدیانی، شهرام

خمیجانی فراهانی، علی‌اکبر

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۱۳۴۱۸

تاثیر سبک‌های یادگیری بر خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی

قیطاسی، اکرم

خطیب، محمد

خمیجانی فراهانی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۳۴۲۷

بررسی مقابله‌ای گفتاری بین هوش زبانی و هوش روابطی فراگیران ایرانی با استفاده از مصاحبه شفاهی ACTFL‎

منظورالاجداد، علیرضا

خمیجانی فراهانی، علی‌اکبر

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۳۷۷۰

بررسی عملکرد دانشجویان در آزمون‌های چند گزینه‌ای خواندن، عبارات نوشتاری و خلاصه نویسی

جمشیدی آلاشتی، مژگان

علوی، محمد

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۱۳۸۱۹

تاثیر هوش هیجانی و بهره هوشی روی درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط ایرانی

عالم‌زاده، محمدعلی

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۳۹۴۳

ارتباط میان استراتژی‌های خواندن و هوش غالب در میان دانشجویان ایرانی رشته‌های مختلف تحصیلی

جلائی‌فر، هدی

مفتون، پرویز

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۳۹۴۴

بررسی تایید عوامل مشترک فرهنگی در توسعه راهبردهای مورد درخواست در دانش آموختگان پیشرفته زبان انگلیسی

خلیل‌زاده اسکویی، ندا

مفتون، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۴۰۲۳

رابطه بین نگرش والدین ایرانی و یادگیری زبان انگلیسی در فرزندانشان

شمس‌نژاد، الهه

میرحسنی، اکبر

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۰۲۴

بررسی رابطه بین تفکر نقادانه زبان آموزان ایرانی و عملکرد آنها در آزمون‌های مختلف زبان

مویدی‌فرد، زهرا

فهیم، منصور

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۱۳۷

بررسی رابطه بین خلاقیت زبان آموزان ایرانی با حدس معنای کلمات در متن

باقرپور، نسیبه

یزدانی، مسعود

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۱۹۰

تاثیر روابط فعالیت محور همیاری بر یادگیری لغات

اسمعیلی، سعیده

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۴۳۵۸

مقایسه بین ارزیابی‌های مبتنی بر Task‎ و آزمون‌های قدیمی در مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی

نمازی، الهام

نوروزی خیابانی، مهدی

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۵۱۳

تاثیر وابستگی یا عدم وابستگی به زمینه بر روی تدریس گرامر به زبان آموزان ایرانی

ابراهیمی، کامران

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۲۶۴

کلوز تست حذفی (ایلاید) در مقابل کلوز تست‌های استاندارد و چهارگزینه‌ای: مطالعه موردی انگلیسی به عنوان زبان خارجه در مقطع پیش‌دانشگاهی

افشار، آزیتا

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۵۳۴۴

ارائه مدل "بازخورد تعاملی" بر پایه نظریات روانشناسی - جامعه شناسی زبان در خصوص یادگیری گروهی و تاثیر آن بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی

ربیعی فرادنبه، میترا

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز؛ میرعمادی، علی

دکتری

۱۳۸۵

۱۵۳۴۵

بررسی میزان موفقیت برنامه مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی و ارائه یک چارچوب مناسب

رحمانی، نوید

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۵۴۵

رابطه میان استراتژی‌های مقاله‌نویسی با مهارت مقاله‌نویسی دانشجویان زبان انگلیسی

بهمنی، علی‌اصغر

میرحسنی، اکبر

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۵۵۴۶

تاثیر تکرار فعالیت‌های کلاسی بر روی سلاست، صحت و پیچیدگی کلام محاوره‌ای زبان آموزان ایرانی

آهنگری دهخوارقانی، سعیده

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز

دکتری

۱۳۸۶

۱۵۷۳۳

الگوی تجزیه و تحلیل عملکرد متفاوت سئوالات (جهت‌گیری آزمون) در گروه‌های آشکار و مکنون آزمون دهندگان (مطالعه پیرامون اعتبار سازه‌ای آزمون آیلتس)

امینی، محدثه

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز؛ میرحسنی، اکبر

دکتری

۱۳۸۶

۱۵۷۳۴

تاثیر سبک یادگیری زمینه مستقل بر انتخاب استراتژی فراشناختی توسط دانشجویان زبان انگلیسی

معزالدین، فاطمه

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۶

۱۵۷۳۵

آگاهی، شیوه‌های یادگیری و پیشرفت زبان

ملکی‌زاده، نوشین

فهیم، منصور

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۵۷۳۹

تاثیر خواندن متن‌های ساده شده و بسط یافته اتفاقی لغات

شیرین زرعی، مریم

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۵۹۳۲

تاثیر سیال‌سازی ذهن بر مهارت گفتاری فراگیران ایرانی در سطح متوسط

حسنی، وحید

یزدانی، مسعود

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۵۹۹۷

تاثیر کاربرد ضمائم متن بر درک مطلب فراگیران ایرانی زبان انگلیسی با اهداف ویژه

نجاتی طرقی، محمود

میرحسنی، اکبر

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۵۹۹۸

تصحیح خطاهای گفتاری زبان آموزان به دو روش علنی و غیرعلنی و بررسی تاثیر این دو روش بر پیشرفت گفتاری آنان

مهدیزاده باغبانی، مریم

فراهانی، علی‌اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۶

۱۵۹۹۹

رابطه میان حس کارآیی و فعالیت‌های تدریس ترجیحی معلمان انگلیسی با سطح پیشرفت فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

جزایری، غزاله

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۶

۱۶۰۹۸

ارتباط بین خود ارزیابی، میزان توانایی خواندن و درک مطلب، و میزان پیشرفت فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه در مهارت خواندن و درک مطلب

شکری، معین

فهیم، منصور

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۲۱۹

ارزیابی برنامه آموزش انگلیسی تخصصی در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

مال‌امیری، بهدخت

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز؛ میرحسنی، اکبر

دکتری

۱۳۸۶

۱۶۳۱۴

تاثیر آشنایی قبلی (دوستی) میان افراد گروه‌ها بر مهارت گفتاری آنها

طاوسی، صنم

میرحسنی، اکبر

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۶۴۴۸

بررسی آموزش آگاهی آوایی بر توانایی خواندن فراگیران زبان انگلیسی در ایران

کاووسی، ندا

ثمره، یدالله

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۱۶۴۹۰

رابطه میان تفکر نقادانه و روش‌های تدریس گرامر بصورت مبتنی و یا غیرمبتنی بر قوانین در مورد زبان آموزان ایرانی

آذرنیوشی، شهلا

خطیب، محمد

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۵۷۱

تاثیر دانش زمینه دانشجویان مهندسی نساجی روی خواندن متون تخصصی مربوط به رشته نساجی

پرتوی‌فرد، رضا

عنانی سراب، محمدرضا

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۶۶۲۳

سنجش تکلیف محوری زبان انگلیسی: تدوین الگوی جدید تکالیف تلفیقی

قلعه، ناتاشا

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز

دکتری

۱۳۸۶

۱۶۷۱۸

بررسی تاثیر ارزشیابی گزارشی بر یادگیری استراتژی‌های فراشناختی

توکل، مریم

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۸۷۱

ارتباط بین محرک به یادآوردن و توجه در یادگیری واژگان زبان انگلیسی در میان زبان آموزان ایرانی

کریمیان راوندی، اکرم

خطیب، محمد

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۲۰۰

تاثیر دو نوع از بازخوردهای رایانه (تصحیح خطای آشکار و غیرآشکار) ارایه شده از طریق چت نوشتاری دو نفره بر روی سطح توجه فراگیران زبان خارجی

عصری، آزاده

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۳۰۹

شرایط طرح ریزی بر روانی دقت و پیچیدگی نحوی زبان آموزان ایرانی در هنگام انجام فعالیت‌های توضیحی

سالاری‌راد، مجید

میرحسنی، اکبر

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۳۱۰

بررسی رابطه بین افسردگی و یادگیری واژگان زبان انگلیسی در دانشجویان ایرانی

حاجی رضا، سپیده

میرحسنی، اکبر

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۷۳۷۷

رابطه بین متن‌ها / فعالیت‌های متنی و جواب معتبر شفاهی یادگیرندگان زبان انگلیسی ایرانی

ستایش، عبدالناصر

فهیم، منصور

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۴۵۵

تاثیر زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم‌های انگلیسی زبان بر به خاطر سپاری لغت در زبان آموزان سطح متوسط ایرانی

صدیق، نسیم

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۴۵۶

رابطه بین تفکر نقادانه زبان آموزان ایرانی و توانایی آنها در انجام تمرین‌های خواندن باز و بسته

حجاریان ابهری، راحله

فهیم، منصور

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۷۵۶

بررسی تاثیر روش‌های مختلف آزمون بر مهارت خواندن دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی

یعقوب‌زاده، مریم

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۷۵۷

بررسی رابطه بین تفکر نقادانه زبان آموزان ایرانی با حدس معنای کلمات

میرزایی، زهرا

میرحسنی، اکبر

وثوقی، حسین

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۸۲۷

بررسی تاثیر جنسیت بر تعاملات محاوره‌ای فعالیت مدار زبان آموزان ایرانی

طباطبایی، امید

بیرجندی، پرویز

میرحسنی، اکبر؛ مفتون، پرویز

دکتری

۸۸-۱۳۸۷

۱۷۹۶۶

ارتباط میان مهارت‌های تفکر نقادانه و نگارش دانشجویان زبان آموز رشته مهندسی

خامسیان، مینو

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۸۲۳۲

بررسی تاثیر ثبت رخدادهای کلاسی بر درک مطلب دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی

محمدی انجدانی، آرزو

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۸۷۱۸

یادگیری از طریق NLP‎ (برنامه ریزی عصبی-کلامی): تاثیر تکنیک‌های NLP‎ بر روی طرز صحیح نوشتن لغات و به یاد سپاری آنها

موسوی، فاطمه

علوی، محمد

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۸۷۱۹

رابطه‌ای بین هوش چندگانه معلم‌ها و کارآمدی آنها وجود دارد؟

شاکر خوشرودی، باقر

یزدانی، مسعود

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۸۷۲۰

رابطه بین دوزبانگی، خلاقیت، و درک مطلب دانش آموزان ایرانی

آب نوس، آنگینه

میرحسنی، اکبر

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۸۷۲۱

تاثیر نقشه ذهنی بر فرا گیران با سه شیوه یاد گیری دیداری، شنیداری و حرکتی

مهرجو سرشت، مریم

خطیب، محمد

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۹۳۴۷

ارزیابی نیازهای زبانی مهمانداران ایران ایر در محیط کاری آینده آنها

چمنی‌راد، مریم

بیرجندی، پرویز

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۱۹۶۸۶

بررسی رابطه بین خود کارآمدی و استقلال فراگیر در زبان آموزان ایرانی

حقی، مریم

یزدانی، مسعود

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۶۸۷

رابطه بین استقلال یادگیری، تفکر نقادانه و خواندن و درک مفاهیم زبان آموزان ایرانی

شیخی بهدانی، ریحانه

یزدانی، مسعود

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۴۰۵

رابطه بین شیوه‌های یادگیری معلمان و دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

حیاتی، مریم

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۰۴۰۶

رابطه بین الگوهای شخصیتی و آشنای زبان آموزان ایرانی با استراتژی‌های کنش‌های کلامی

محمدی، سحر

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۴۰۷

تاثیر خودارزیابی بر روی مهارت نوشتن زبان آموزان ایرانی

جواهربخش، محمدرضا

علوی، محمد

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۴۰۸

رابطه بین استفاده زبان آموزان ایرانی از استراتژی‌های یادگیری لغت و هوش چندگانه آنها

ظهوریان شهزادی، طناز

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۰۴۰۹

رابطه میان سبک شناختی تکانشی / تعمقی و استفاده از استراتژی‌های ارتباطی در زبان آموزان ایرانی

نصرالهی موزیرجی، عاطفه

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۸۵۵

رابطه بین تفکر نقادانه در زبان آموزان ایرانی و عملکرد آنان در هر مرحله از فرآیند نگارش

حریرچی، شفیقه

بیرجندی، پرویز

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۱۵۷

ارزشیابی برنامه درسی زبان انگلیسی آموزش از راه دور در دبیرستان‌های ایران

امیرافشار، منصوره

یزدانی، مسعود

قائمی، فرید

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۱۵۸

تاثیر بسط و ارتقاء داده بر مهارت خواندن زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

والی، مجید

فهیم، منصور

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۲۰۲

بررسی مقابله‌ای ساختار ژانر بخش مقدمه مقالات تحقیقی انگلیسی و فارسی در رشته مهندسی کامپیوتر

رجائی، امیر

یزدانی، مسعود

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۵۹۸

رابطه بین سن و هوش چندگانه در زبان آموزان ایرانی

بهرامی‌نژاد، مریم

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۱۵۹۹

تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی و سطوح طراحی گفتار بر صحت دستوری، پیچیدگی و روانی گفتار کار محور

سیفوری، زهره

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز

دکتری

۸۸-۱۳۸۷

۲۱۶۰۰

مدلی برای طرح توصیف کننده‌های معیارهای بارم گذاری برای ارزیابی عملکرد زبان آموزان ایرانی در مقاطع قابل تعریف فرآیند نگارش

عاکف خلخالی، کوروش

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز؛ میرحسنی، اکبر

دکتری

۱۳۸۶

۲۱۶۰۱

ارزیابی دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی در ایران بررسی نیازها و اهداف این دوره

نصرتی‌نیا، مانیا

بیرجندی، پرویز

علوی، محمد

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۷۲۴

رابطه میان گونه‌های شخصیتی و خودارزیابی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه

محبی‌زاده، حسین

قائمی، فرید

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۷۲۵

بررسی مقابله‌ای تاثیر تعامل دو نفره در جفت‌های هم سطح و غیر هم سطح بر روی پیشرفت مهارت نوشتاری دانشجویان زبان انگلیسی

غفوری، ناصر

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز

دکتری

۸۸-۱۳۸۷

۲۱۹۱۲

تاثیر آموزش زبان از طریق مفاهیم و مضامین بر درک مطلب دانش آموزان ایرانی

معتقدی، شهرزاد

میرحسنی، اکبر

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۲۱۹۱۳

بررسی مقایسه‌ای تاثیر حمایت در تدریس بر روی مهارت نوشتار زبان آموزان

رزاق‌زاده، مریم

بیرجندی، پرویز

خبیری، مونا

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۰۳۲

تاثیرگذاری آزمون‌های دبیرستان بر اعتقادات یادگیری زبان در زبان آموزان ایرانی (بعنوان زبان خارجی)

نظری، مریم

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۷۴۳

بررسی رابطه میان توانایی تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری واژه در زبان آموزان ایرانی

کمیجانی، علی

فهیم، منصور

یزدانی، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۰۵۸

تاثیر تاکید بر فعالیت‌های ساختار محور طرح ریزی شده و طرح‌ریزی نشده بر صحت گفتار زبان آموزان ایرانی در مقطع متوسطه

گرامی زنجناب، سمیه

مفتون، پرویز

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۰۵۹

رابطه بین توانایی تفکر نقادانه زبان آموزان ایرانی و میزان تاب‌آوری آنان در مواجه با کلمات ناآشنا در خواندن و درک مطلب

کمالی، زهرا

فهیم، منصور

خطیب، محمد

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۳۲۱

تاثیر آزمون ورودی دانشگاه بر روی انگیزش دانش آموزان ایرانی نسبت به یاد گیری زبان انگلیسی

شکوهی‌نیا، محمد

علوی، محمد

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۳۳۲۲

بررسی تاثیر تقویت داده‌های دیداری / نوشتاری بر روی فراگیری هم نشین‌های واژگانی فعل - اسم توسط زبان آموزان سطح متوسط ایرانی

واعظی، رامین

فهیم، منصور

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۳۷۹۱

بررسی رابطه بین تفکر نقادانه، سبک شناخت تکانشی بازتابنده و مهارت‌های خواندن زبان آموزان ایرانی

وحیدی، شبنم

فهیم، منصور

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۷۹۲

بررسی رابطه‌ی میان انگیزه و خودتنظیمی در یادگیری واژگان توسط زبان آموزان ایرانی

شفیعی‌زاده، مسلم

علوی، محمد

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۱۷۷

رابطه بین جنسیت و انواع زبان‌آموز و کنش شفاهی زبان‌آموزان ایرانی

نعمتی‌زاده، شاهین

مطلب‌زاده، خلیل

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۱۷۸

نقش جنسیت بر تاثیرپذیری از پشتیبانی در چگونگی پرورش پاراگراف نویسی زبان آموزان ایرانی

فیاضی، سمیرا

بیرجندی، پرویز

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۴۱۷۹

تاثیر عوامل توجه برانگیز بر صحت گفتاری زبان آموزان ایرانی

نیکوئی تهرانی، مازیار

بیرجندی، پرویز

یزدانی مقدم، مسعود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۴۱۸۰

رابطه میان سبک آموزش مدرسان ایرانی و انواع بازخوردهای ارائه شده توسط آنها در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی

بیژنی، علیرضا

مفتون، پرویز

یزدانی مقدم، مسعود

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۸۱۷

رابطه بین خودپنداری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان زبان انگلیسی

علی‌نژاد، مریم

قائمی، فرید

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۴۸۱۸

رابطه میان استعداد زبانی و استراتژی های یادگیری زبان آموزان ایرانی

زاهدی، ساراسادات

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۴۸۱۹

بررسی مقایسه‌ای تاثیر انواع وسایل تصویری کمک آموزشی در پیشرفت دامنه لغات دانش آموزان ابتدایی در حال فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه

حقیقت‌خواه، هانیه

یزدانی مقدم، مسعود

خبیری، مونا

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۴۸۲۰

تاثیر فعالیتهای کلاسی زبان‌آموزان ایرانی در توسعه تفکر مطلوب با استفاده از طبقه‌بندی بلوم

علویان، جلال

حساس‌خواه، ژاله

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۸۲۱

بررسی رابطه بین سبکهای شناختی کلی‌نگری و جزیی‌نگری و آموزش از راه دور در دانشجویان زبان انگلیسی

کارگر، جلال

مهدوی، امیر

یزدانی مقدم، مسعود

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۸۲۲

رابطه هوش هیجانی و استفاده از استراتژیهای گفتاری دانشجویان زبان انگلیسی

شاه‌حسینی، سمیه

مالمیری، بهدخت

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۸۲۳

بررسی تاثیر دو نوع بازخورد - پرامیت و ری کست - بر خطاهای آوایی نحوی و واژگانی در گفتار دانشجویان زبان انگلیسی در ایران

کلاهی، شعله

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۵۰۶۰

تاثیر برنامه‌های پیشرفتی برای معلمین زبان بر روی نگارش زبان آموزان ایرانی

قراگوزلو، رضا

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۵۰۶۱

بررسی مقابله‌ای جامع امتحان زبان ورودی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی

نیکوپور، جهانبخش

بیرجندی، پرویز

علوی، محمد

دکتری

۸۴-۱۳۸۳

۲۵۰۶۲

تاثیر تکنیک‌های نقشه ذهنی روی کاربرد زمان‌ها در تولیدات شفاهی زبان انگلیسی

سعادتی، زهره

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۳۵۲

تاثیر روشهای تصحیح خطا بر عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمونهای قضاوت دستوری زماندار

طاهری‌نژاد، زینب

بیرجندی، پرویز

فهیم، منصور

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۵۴۸۵

تاثیر تصحیح خطای فرازبانی بر پیشرفت مهارت گفتاری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در سطوح مختلف مهارت زبانی

شیخ رضائی، فرناز

یزدانی مقدم، مسعود

وثوقی، حسین

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۵۶۸۸

تاثیر اشتغال ذهنی حاصل از فعالیت زبانی بر گسترش واژگانی زبان آموزان ایرانی

بدراقی، عبدالحکیم

کیوانفر، ارشیا

وثوقی، حسین

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۶۸۹

بررسی رابطه بین توان تحمل ابهام زبان آموزان ایرانی با حدس معنای کلمات

معلمی شربیانی، سهیلا

فهیم، منصور

یزدانی مقدم، مسعود

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۰۲۶

بررسی رابطه میان توانایی تفکر انتقادی و خودتنظیمی و یادگیری واژه در زبان آموزان ایرانی

پایان، آیدین

رحمانی، نوید

بیرجندی، پرویز

کارشناسی ارشد

۹۱-۱۳۹۰

۲۶۰۲۷

تاثیر بکارگیری نقشه‌های معنایی به عنوان راهکار یادگیری مستقیم شناختی بر میزان پیشرفت تفکر نقادانه زبان آموزان ایرانی و ارتباط آن با یادگیری واژگان بر اساس سبک‌های یادگیری آنها

ساعتچی، اسرا

یزدانی مقدم، مسعود

وثوقی، حسین

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۰۲۸

بررسی تاثیر ابزارهای حمایتی بر روی مهارت نوشتاری دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی (انگلیسی به عنوان زبان خارجی ) و تعامل بین دانشجو و مدرس با استفاده از ابزارهای کارپوشه و کارپوشه/ کنفرانس

هاشم نژاد، حسین

فهیم، منصور

مفتون، پرویز

دکتری

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۰۲۹

تاثیر فعالیتهای ارتباط محور بر مبنای درون داد و برون داد با بار درگیری متفاوت بر دانش واژگانی زبان آموزان ایرانی

شریفی هراتمه، مرضیه

مفتون، پرویز

بیرجندی، پرویز

دکتری

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۰۳۰

تهیه معیار برای ارزشیابی کیفیت ترجمه در دوره تربیت مترجم زبان انگلیسی

فامیل خلیلی، غلامحسن

فرح‌زاد، فرزانه

بیرجندی، پرویز

دکتری

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۰۳۱

تاثیر دوره های ضمن خدمت تربیت معلم ESP‎ بر باورها و عملکرد کلاسی مدرسان و دانشجویان درس انگلیسی برای اهداف ویژه در ایران

رجبی، پیمان

کیانی، غلامرضا

مفتون، پرویز

دکتری

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۰۳۲

نقش خودارزیابی، ارزیابی همکلاسی و ارزیابی معلم در بهبود مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی

حدیدی تمجید، نسرین

بیرجندی، پرویز

مفتون، پرویز

دکتری

۹۱-۱۳۹۰

۲۶۴۹۰

بررسی تاثیر خواندن متون مطبوعاتی بر روی عملکرد نوشتاری زبان‌آموزان در بخش اول نوشتاری آزمون آیلتس آکادمیک

ظریف کریمی، پورنگ

رحمانی، نوید

یزدانی مقدم، مسعود

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۴۹۱

استفاده از رویکرد تعامل زیبا شناسانه در خواندن متون ادبی جهت رشد مهارت خواندن در زبان دوم

فروزانی، محمد

سخنور، جلال

بیرجندی، پرویز

دکتری

۹۰-۱۳۸۹